Allmänna villkor 2024

Allmänna hyresvillkor för maskiner och utrustning
Allmänna köpevillkor för infästning och förbrukning

§ 1 TILLÄMPLIGHET

1.1 Följande villkor gäller vid uthyrning av maskiner och utrustning (nedan benämnda
hyresobjekt’) samt infästningar och förbrukningsmaterial (nedan benämnda
produkterna’) mellan COT Sverige AB (nedan benämnd ‘COT Sverige’) och
hyrestagaren (nedan benämnd ’Kunden’) och utgör tillsammans med eventuellt
leverantörsavtal det aktuella köp- och hyresförhållandet mellan parterna.

1.2 Hyrestagarens kvittens av mottagandet av hyresobjekt utgör accept av dessa villkor.

§ 2 LEVERANS OCH RETUR

2.1 Hyresobjekt, vars mottagande skall kvitteras, hämtas hos COT Sverige i Vallentuna
alternativt via transport från COT Sverige. Kunden svarar för lastning och lossning. Om
COT Sverige åtagit sig att transportera hyresobjektet skall Kunden även ersätta
transportkostnaderna. Om COT Sverige har åtagit sig att transportera hyresobjektet till
Kunden övergår risken för hyresobjektet på Kunden när hyresobjektet har avlämnats på av
Kunden anvisad plats.

2.2 Vid hyrestidens utgång skall hyresobjektet vara rengjort och med beaktande av
normalt slitage i ett för COT Sverige godtagbart skick. I annat fall har COT Sverige rätt att
återställa hyresobjektet på Kundens bekostnad. För orensad, felvänd, ej rengjord eller
osorterad äger COT rätt att debitera hyrestagaren kostnad för återställande. Information
om eventuell kostnad sker innan fakturering.

2.3 Hyresobjektet anses återlämnat när retursedel har utfärdats.

2.4 Saknad och skadad vara debiteras enligt gällande prislista.

2.5 På beställningar av produkterna accepterats av COT Sverige ska vid var tid gällande
Allmänna leveransbestämmelser ABM07, tillämpas med följande tillägg:

2.5.1. ABM07 (Tillägg till Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig
byggverksamhet).

2.5.2 Punkt 29 i ABM07 skall ej äga tillämpning vid uthyrning av vara.

2.5.3 Vid restsituation frånskriver sig COT Sverige eventuellt vite. COT Sverige informerar
Kunden och finner alternativ därefter.

2.5.4 Returer av produkter ska godkännas av COT Sverige. Godkänd retur skall returneras
till COT Sverige inom trettio (30) dagar efter godkännande, dock senast två (2) månader
efter det att produkterna levererades till kunden. Vid retur ska COT Sveriges returunderlag
eller motsvarande användas. Returfrakt till COT Sverige betalas av Kunden om inte annat
särskilt överenskommes. Retur av specialbeställda produkter som inte finns angivna i COT
Sveriges ordinarie prislistor godkänns normalt inte.

§ 3 HYRESTID

3.1 Hyrestiden räknas fr.o.m. den arbetsdag då hyresobjektet hålls tillgängligt enligt
överenskommelse, t.o.m. den arbetsdag då hyresobjektet återlämnas.

3.2 Kundens rätt att nyttja hyresobjektet upphör automatiskt vid hyrestidens utgång.
Otillåtet nyttjande av hyresobjektet kan vara förenat med straffansvar.

§ 4 HYRA

4.1 Hyra utgår under hyrestiden med belopp enligt COT Sveriges vid var tid gällande
prislista. Tillämpliga debiteringsformer är dagshyra (byggdag) och kalenderdagshyra.
Dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av arbetsdag utgår hyra som
för hel arbetsdag. För särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag enligt
Uthyrarens vid var tid gällande prislista.

4.2 Arbetsfri lördag, söndag och helgdag är, med undantag för avtalad kalenderdagshyra
(se COT Sveriges prislista), hyresfria. Hyra debiteras även under semesterperioder och
annan ledighet.

4.3 Hyrestagaren skall meddela Uthyraren om hyresobjektet skall användas för
övertidskörning eller mer än i enskift. Arbete på lördag, söndag eller helgdag räknas som
övertidskörning.

§ 5 BETALNING AV HYRA OCH FÖRSÄLJNING

5.1 Betalning erläggs mot faktura senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Fakturan
skall via PDF skickas till Kundens mailadress. Kunden faktureras i efterskott per projekt
(upplagd arbetsplats) två gånger per månad i intervall om dag 1-15 samt 16-sista.

5.2 Vid försenad betalning skall dröjsmålsränta utgå från förfallodagen med ett belopp
motsvarande den av Sveriges Riksbank vid var tid fastställda referensräntan med ett tillägg
på 8 procentenheter. Hyrestagaren skall härutöver betala vid var tid gällande
påminnelseavgift.
5.3 I de fall Hyrestagaren har anmärkningar på fakturan skall skriftlig reklamation ske till
COT Sverige inom åtta (8) dagar från fakturadatum.

5.4 COT Sverige har rätt att vid hyresaffär ingående kräva att Kunden ställer betryggande
säkerhet motsvarande återanskaffningskostnaden för respektive hyresobjekt.

5.5 Vid betald faktura betraktas vara som godkänd.

§ 6 SKÖTSEL

6.1 Kunden skall undersöka hyresobjektets skick och skriftligen anmäla anmärkning till
COT Sverige senast fem (5) dagar efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för Kunden. I
de fall ingen anmärkning inkommer inom angiven tid anses hyresobjektet som mottaget i
fullgott skick.

6.2 Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att handha hyresobjekt.
Handhavandeinstruktioner finns och lämnas ut på begäran. Instruktionerna skall följas av
Kunden.

6.3 Kunden svarar för vård, underhåll och förvaring av hyresobjektet och för kostnader för
förbrukningsmaterial. Endast föreskrivna drivmedel av hög kvalitet och originaltillbehör får
användas. Det åligger Kunden att vid tveksamhet inhämta information från COT Sverige i
dessa avseenden. Reparation av hyresobjektet får inte ske utan COT Sveriges
medgivande.

6.4 COT Sverige svarar för sedvanliga besiktningar av hyresobjektet och Kunden skall
meddela COT Sverige när sådan skall ske. COT Sverige har rätt att besiktiga hyresobjektet
på arbetsplatsen.

6.5 Särskild besiktning eller montage på arbetsplatsen skall bekostas av hyrestagaren.

§ 7 ÄGANDERÄTT TILL HYRESOBJEKTET

7.1 Hyresobjekt är och förblir COT Sveriges egendom och får inte nyttjas i strid med dessa
villkor eller på sätt som riskerar påverka COT Sveriges äganderätt.

7.2 Hyresobjekt får exempelvis inte inskrivas, pantsättas, sammanfogas med fast egendom
eller överlåtas av Kunden. Föremål som COT Sverige installerar i eller tillför hyresobjekt är
och förblir Kundens lösa egendom.

7.3 Kunden får inte flytta hyresobjekt till annan arbetsplats utan godkännande av COT
Sverige. Hyresobjekt får heller inte hyras ut i andra hand eller nyttjas av annan än Kunden.
Kunden äger härutöver inte rätt att märka om eller på annat sätt ändra
identifikationsmärkning, skriftliga instruktioner eller liknande.

7.4 Hyresobjektet kan komma att ägas av Svea Ekonomi enligt särskilda underlag.

§ 8 FÖRVARING OCH ANVÄNDNING

8.1 Hyresobjektet skall under hyrestiden vårdas och förvaras av Kunden på sådant sätt att
det inte utsätts för skada, olovligt nyttjande eller tillgrepp. Kunden är skyldig att vidta
erforderliga säkerhetsåtgärder, såsom att låsa in hyresobjektet med godkända lås och
tillse att obehöriga ej har tillgång till utrymmet.

8.2 Hyrestagaren är skyldig att hålla COT Sverige underrättad om var hyresobjektet
förvaras eller används och bereda COT Sverige tillträde till denna plats.

8.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana
arbets-förhållanden för vilka de är avsedda och i enlighet med tillverkarens anvisningar
samt av COT Sveriges meddelade anvisningar och instruktioner.

§ 9 ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR

9.1 Kunden ansvarar till det fulla värdet av hyresobjektet vid förlust eller skada som inte
beror på COT Sverige eller förhållande på COT Sveriges sida och skall, genom
allriskförsäkring, hålla hyresobjektet försäkrat till inköpsvärdet. Försvinner eller skadas
hyresobjektet skall Kunden omedelbart anmäla detta till COT Sverige.

9.1.2 Vid godkänd polisanmälan, via debiterad självriskreducering om 6% av
hyresbeloppet, reduceras självrisken till 9000kr vid godkänd polisanmälan.

9.1.3 Om skadan/förlusten inte polisanmäls debiteras hyresobjektet enligt följande:
Inköpsvärde-25% av debiterad hyra, dock minimum 30% av inköpsvärde.

9.2 Kunden skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada som hyresobjekt
tillfogar person eller egendom. Kunden skall hålla COT Sverige skadeslös vid person- och
sakskada enligt denna bestämmelse.

9.3 COT Sverige svarar för att hyresobjektet är trafikförsäkrat om detta krävs.

9.4 Kunden är skyldig att på begäran uppge och styrka sitt försäkringsskydd.

§ 10 DRÖJSMÅL OCH FEL

10.1 Om hyresobjekt inte fungerar enligt utlovad funktion skall COT Sverige utan kostnad
och oskäligt dröjsmål åtgärda bristen. Kunden är inte skyldig att betala hyra under den
tiden då bristen åtgärdas.

10.2 COT Sveriges skyldigheter omfattar inte fel eller brister som är utan betydelse för
Kundens användning av hyresobjektet eller fel som uppstått till följd av att Kunden handlat
i strid med villkoren för hyresobjektets skötsel och användning.

10.3 COT Sverige svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av COT Sveriges
vårdslöshet. COT Sverige svarar inte i något fall för utebliven vinst, följdskador eller andra
indirekta skador. COT Sveriges ansvar är även begränsat till den totala hyresersättning
som COT Sverige erhållit enligt överenskommelse.

§ 11 ÄNDRING AV HYRESPERIOD FÖR HYRESOBJEKT

11.1 När avtalad hyrestid utgår, har COT Sverige rätt att återta hyresobjektet, om anmälan
om förlängning ej har skett.

11.2 Vid utebliven anmälan om förlängning äger COT Sverige rätt att återta hyresobjektet,
då avtalad beräknad hyrestid utgår.

§ 12 FÖRTIDA UPPSÄGNING

12.1 COT Sverige äger rätt att säga upp hyra till omedelbart upphörande om den andra
parten i väsentligt avseende (till exempel utebliven betalning eller användande av
hyresobjektet utanför den av Kunden angivna arbetsplatsen) bryter mot dessa villkor och
inte inom tre (3) dagar efter begäran om rättelse (t.ex. betalningspåminnelse) har upphört
med avtalsbrottet. COT Sverige äger vidare rätt att omedelbart säga upp hyra om den
andra parten går i konkurs, ställer in sina betalningar, blir föremål för
företagsrekonstruktion, befinns sakna utmätningsbara tillgångar eller annars kan antas
vara illikvid eller på obestånd.

12.2 Uppsägs hyra i förtid, upphör Kundens rätt att nyttja hyresobjektet och Kunden är
skyldig att omedelbart återlämna hyresobjekten till COT Sverige vid äventyr av att COT
Sverige återtar hyresobjektet på Kundens bekostnad. För det fall COT Sverige anser att
det finns risk för att återlämnande av hyresobjektet inte kommer ske enligt ovan äger COT
Sverige rätt att omedelbart återta hyresobjektet på Kundens bekostnad.

12.3 Oaktat punkt 12.1 och 12.2 har COT Sverige alltid rätt att omedelbart säga upp
pågående hyra utan möjlighet till rättelse för Kunden, och återta hyresobjektet på
Kundens bekostnad för det fall COT Sverige bedömer att det föreligger risk för
hyresobjektets förkommande eller förstörelse.

§ 13 PERSONUPPGIFTER

13.1 COT Sveriges behandling. Avtalet kan medföra att COT Sverige behandlar
personuppgifter om Kunden eller dess representanter. Syftet med behandlingen är att
möjliggöra Avtalets fullgörande, administration av hyresförhållandet, organisation och
planering av COT Sveriges arbete, upprättande av rapporter och statistik samt
marknadsföringsaktiviteter (om inte direktreklamspärr begärts). Vid marknadsföring kan
COT Sverige även komma att kontakta Kunden via e-post om inte kunden uttryckligen
tackat nej till det. Vid administration och utförande av besiktningar, service, underhåll,
installation och montage på uthyrt hyresobjekt kan personuppgifter överföras till tredje
part. Genom att ingå hyresaffär samtycker Kunden till att COT Sverige samlar in, lagrar,
behandlar och använder personuppgifter för ovannämnda ändamål, samt att
personuppgifterna kan komma att överföras till tredje land (dvs. ett land som inte ingår i
EU/EES) för ovanstående ändamål. Kunden ska även tillse att det föreligger ett giltigt
samtycke eller annan laglig grund till behandling för ovanstående ändamål för sådana
personuppgifter som Kunden lämnar till COT Sverige inom ramen för affär mellan
parterna.

13.2 Kundens behandling. Om personuppgifter behandlas inom ramen för
affärsuppgörelsen för vilka COT Sverige är personuppgiftsansvarig enligt lag ska Kunden
vara COT Sverige personuppgiftsbiträde för sådana personuppgifter. Kunden förbinder
sig därför att iaktta tillämplig lag, villkoren i affärsuppgörelsen samt COT Sveriges löpande
instruktioner vid behandling av personuppgifter. COT Sverige har rätt att kontrollera den
behandling av personuppgifter som utförs av Kunden och att erhålla tillträde till lokaler
och datorutrustning med mera i erforderlig omfattning för detta ändamål. Kunden ska
även tillåta de inspektioner som Datainspektionen eller annan berörd part kan kräva för
upprätthållandet av en korrekt behandling av personuppgifter.

13.3 Registrerades rättigheter. Varje registrerad har rätt att en gång per år kostnadsfritt få
information om vilka personuppgifter om denne som behandlas av COT Sverige och för
vilka COT Sverige är personuppgiftsansvarig genom att skriftligen kontakta COT Sverige.
Varje registrerad har även rätt att begära att personuppgifter raderas eller att eventuellt
felaktiga personuppgifter rättas.

§ 14 FORCE MAJEURE

14.1 Part äger rätt till förlängning av avtalade hyrestider om hans fullgörande hindras av
omständighet på motpartens sida eller till följd av omständighet utanför partens kontroll
eller annat av parten icke vållat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder
han rimligen inte kunnat undanröja såsom exempelvis krig, upplopp, avbrott i den
allmänna samfärdseln, eldsvåda, explosion eller myndighetsingripande.

14.2 Rätten till sådan förlängning börjar löpa först efter det att motparten mottagit skriftlig
underrättelse om hindret. I de fall hyresavtalet inte kan fullgöras inom rimlig tid till följd av
omständighet enligt föregående stycke, äger part rätt att häva avtalet till den del dess
fullgörande hindras.

14.3 Det uppmärksammas att arbetskonflikt och liknande omständighet inte befriar
Kunden från avtalade skyldigheter enligt hyresavtalet, dock befriar arbetskonflikter COT
Sverige från påföljder i anledning av icke fullgörande.

§ 15 FULLSTÄNDIG REGLERING OCH ÄNDRINGAR

15.1 COT Sveriges ansvar är uttömmande reglerat i dessa villkor.

15.2 Ändringar av och tillägg till hyresvillkor skall, för att vara bindande, vara skriftligen
avfattade och undertecknade av Parterna.

§ 16 TVIST

16.1 Svensk lag skall äga tillämpning på överenskommelsen.

16.2 Tvist i anledning av affärsuppgörelse skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt
Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Skiljeförfarandet
skall äga rum i Stockholm. Det svenska språket skall användas i skiljeförfarandet.

16.3 Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med
beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter
bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall
tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om
skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.

16.4 Tvist som avser COT Sveriges fordran på betalning enligt överenskommelse, äger
COT Sverige – efter eget val och oaktat ovanstående bestämmelser – driva i allmän
domstol.

§ 17 SEKRETESS
Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul ska omfattas av
sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom
beslut eller skiljedom som meddelas i anledning därav. Information som omfattas av
sekretess får inte utan den andra partens föregående skriftliga samtycke vidarebefordras
till tredje man. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan
information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra parten med anledning av
tvisten eller om en part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller
motsvarande är skyldig att lämna sådan information.

§ 18 TILLÄGG
Punkt 29 i ABM07 skall ej äga tillämpning vid uthyrning av vara.